Siirry sisältöön

Moninaisia kohtaamisia ja oivalluksia – kehitetään yhdessä erityisen tuen käytäntöjä!

Sini Bask, Eija Honkanen & Leena Nuutila (toim.)
Julkaisuvuosi: 2023
|
ISBN 978-952-7474-25-9

Tule kanssamme kohtaamaan ja oivaltamaan yhdessä!

Monesta pienestä tulee yhdessä suuri. Ovidius

Ammatillisessa koulutuksessa toimimme moninaisten opiskelijoiden kanssa, joilla on erilaiset kyvyt, osaamiset ja tavoitteet. Me erityisopettajat, yhdessä muun henkilöstön kanssa, mahdollistamme ammattiin kouluttautumisen kaikille heille. Tämä edellyttää sujuvaa ohjausta ja erilaisia innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja sekä tiivistä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden eri toimijoiden kanssa. Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstössä toimivat ovatkin aktiivisia ja innovatiivisia yhdessä kehittäjiä. Kehittämistyötä tarvitaan koko ajan, jotta yhteistyö toimii, kuljetaan kohti yhteisiä tavoitteita ja luodaan yhdessä uusia, yhä toimivampia ratkaisuja.

Suomalainen ammatillinen koulutus perustuu inklusiivisuuteen, ajatukseen kaikkien yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallisuuteen, joten opiskelijoiden moninaisuus, ammattien erilaisuus ja koulutusorganisaatioiden kehittämistarpeet heijastuvat eri tavoin näihin käytäntöjen kehittämisiin. Moninaisuus koulutuksessa, tässä julkaisussa ja arkielämässä on aarreaitta, jossa erilaiset äänet saavat kuulua ja näkyä. Erilaisuutta ja erilaista osaamista arvostetaan. Lähtökohtana on yksilöllisyys ja yhteisölliset toiminnat, joissa erityisopettajaopiskelija toimii ja työskentelee.

Inklusiivisessa ammatillisessa koulutuksessa mahdollistetaan kaikkien oppiminen ja osaaminen. Ammatillisessa koulutuksessa opetus- ja ohjaushenkilöstö, erityisopettajat heidän joukossaan, tekevät tätä työtä jatkuvasti. Inklusiivinen ammatillinen koulutus pyrkii kaikkien osallisuuteen sekä huomioi opiskelijoiden ja henkilökunnan moninaisuuden. Moninaisuus on erilaisten kulttuurien, kielten, ihmisten, roolien, ryhmien, identiteettien, taustojen, ominaisuuksien, maailmankatsomusten kirjo. Toisiamme arvostaen syntyy myönteinen ja kohtaava ilmapiiri.

Erityisen tuen käytäntöjen kehittäminen on eräs keskeisimmistä tehtävistä erityisopettajan asiantuntijaosaamisessa. Kehittämistyö on osoitus erityisopettajan osaamisesta, jossa yhdistyvät erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen asiantuntijuus, moniammatillinen yhteistyö, kehittämisosaaminen, käyttäjälähtöinen tukimuotojen kehittäminen ja opiskelijoiden toimijuuden vahvistaminen.

Olemme koonneet Moninaisia kohtaamisia ja oivalluksia – kehitetään yhdessä erityisen tuen käytäntöjä! -julkaisun yhdessä tekemällä ja kehittämällä toimintaa ammatillisen koulutuksen käytännön arjessa. Aktiivinen kehittäminen on ennakointia, rajaamista, ilolla tekemistä, oivalluksia yhdessä, joskus tuskan hikeä ja kompromisseja. Lopputuloksena on kuitenkin käytännön toimintaa kehittävä pilotoitu ratkaisu, jota ylpeydellä esitellään ja josta iloitaan yhdessä.

Julkaisu on koottu Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa 2022–2023 opiskelleiden opiskelijoiden omassa työssä tuottamista ratkaisuista yhdessä ohjaajan kanssa. Verkkojulkaisu tuo esille ammatillisessa koulutuksessa toimivien opettajien ja erityisopettajien toteuttamaa aktiivista kehittämistä eri aloilla, eri teemoista ja erilaisissa toteutuksissa. Toimintaympäristöinä ovat olleet ammatilliset oppilaitokset ja ammatilliset erityisoppilaitokset sekä työelämä ja kansainväliset ympäristöt.

Ammatillisten erityisopettajaopintojen ytimessä on ajatus opiskelijan toimijuudesta
Jokainen erityisopettajaopiskelija rakentaa omaohjaajansa kanssa oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jossa opiskelijan aiemman osaamisen ja vahvuuksien varaan luodaan ne tekemiset, joilla uutta tarvittavaa osaamista saavutetaan opiskelijan konkreettisina omina tekoina.

Sama pyrkimys on myös valmistuvan ammatillisen erityisopettajan työidentiteetissä: ammatillisena erityisopettajana toimiessaan hän osaa tekojen kautta kehittää omaa työtään ja muuttaa työympäristöä yhä enemmän erityistä tukea tarvitsevan oppijan tarpeiden mukaiseksi kohti inklusiivisempaa ammatillista koulutusta ja yhteiskuntaa. Tässä keskeistä on siis kaikkien osallistuminen, yhdessä tekeminen, saavutettavuus ja toimijuuden vahvistaminen.

Ammatillisiin erityisopettajaopintoihin kuuluvissa kehittämistöissä erityisopettajaopiskelijat tarttuvat johonkin omassa työssään kohtaamansa haasteeseen, joka kaipaa muutosta ja kehittämistä. Ihmisen mittaisin, arjessa vaikuttavin teoin, he ovat omalla toiminnallaan pyrkineet ratkaisemaan jotakin konkreettista. Julkaisussamme kuvataan näiden kehittämistöiden tuloksia, onnistumisia ja haasteita, jatkokehittelyn tarpeita, kokemuksia kehittämisen äärellä ja moninaisia kohtaamisia toisten ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa. Jokainen erityisopettajaopiskelija on toteuttanut kehittämistyössään vaikuttavan teon – teon, jolla on vaikutusta ammatillisen koulutuksen käytänteisiin ja opiskelijan tukeen.

Monenlaiset aiheet kohtaavat jaettaessa

Jokainen erityisopettajaopiskelijan lähti tekemään kehittämistyötään itselle ajankohtaisesta, käytännöllisestä ja tärkeästä aiheesta. Matkan varrella huomasimme, että kehittämisen teemat liittyivät toisiinsa ja jäsentyivät hienolla tavalla kolmeen tärkeään sisältöalueeseen:

  1. kansallisia ja kansainvälisiä erityisen tuen oivalluksia, joissa tarkastellaan erityisen tuen tilaa, osaamista ja haasteita sekä ratkaisuja
  2. oppimisen ja opetuksen kehittämistä – opiskelijoiden kohtaamisia arjessa, jossa kuvataan erilaisia pedagogisia ratkaisuja opetukseen ja ohjaukseen eri aloilla
  3. selkeyttä opetukseen ja moninaisia oppijoita, jossa saavutettavuutta on mietitty ja sitä on ratkaistu eri tavoin.

Julkaisu vie lukijan mukanaan sukellukseen ammatillisen koulutuksen käytänteisiin ja tuo esille yleisiä asioita erityisen tuen toteutuksesta sekä konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä on kehitetty ja hyviksi käytänteiksi havaittu.

Lukijalla on mahdollisuus saada konkreettisia vinkkejä, menetelmiä ja toimintatapoja erityisen ja vaativan erityisen tuen toimintatavoiksi arjessa.

Toivotamme lukijoillemme hyvää matkaa innostavien ratkaisujemme äärelle!

Sini Bask, Eija Honkanen, Leena Nuutila

Kansallisia ja kansainvälisiä erityisen tuen oivalluksia

Rinne, Santala & Honkanen: Erityisen tuen tilasta toisella asteella – kuulumisia kentältä

Kuka tietää paremmin erityisen tuen tilasta ammattioppilaitoksissa kuin opetushenkilöstö itse? Haastattelimme eri ammattioppilaitosten opetushenkilöstöä, ja haastattelujen pohjalta kirjoitimme pohdiskelevan kirjallisen dokumentin erityisen tuen tilasta.

Miltä näyttää erityisen tuen suunnitelmien prosessi ja sen toteuttaminen toisella asteella ammattioppilaitoksissa? Entä miten toteutuu erityisen tuen suunnitelmien määrä suhteessa annetun erityisen tuen laatuun? Pyrimme pohdintamme myötä tarjoamaan lukijalle pienen, ajatuksia herättävän kurkistusikkunan ammattioppilaitosten erityisen tuen tilaan.

Kausniemi & Bask: Erityistä pedagogista osaamista ammatillisessa oppilaitoksessa

Mitä erityisopettajuus oikein tarkoittaa ammatillisen oppilaitoksen opettajan työssä? Miten osaaminen näkyy? Teimme havaintoja erityisen tuen toteutumisesta ja ammatillisen erityisopettajan osaamisen hyödyntämisestä oppilaitoksessa.

Todella monia tukitoimia tapahtuu ihan perustyössä. Erityisen tuen tarjoaminen kuuluu kaikille, mutta ammatillisen erityisopettajan osaaminen on tärkeässä roolissa! Meidän on autettava opiskelijaa löytämään ratkaisut opiskelussa ilmeneviin haasteisiin. HOKSiin kirjattujen toimien täytyy näkyä oppilaitoksen arjessa. Sillä on merkitystä, miten tätä työtä teemme.

Huttunen & Nuutila: Hiusalan koulutuksen haasteita 2022

Näkökulmia hiusalan tutkintoon ja opiskelijoiden erityisen tuen tarpeisiin

Vuorovaikutuksen työkalu on opettajan tärkein työkalu. Toimiva vuorovaikutus rakentuu luottamukselle, ymmärtämiselle ja kunnioitukselle. Vuorovaikutus on dialogia, jossa puhutaan ja kuunnellaan. Tullaan kuulluksi ja ymmärretyksi.

Huoli opiskelijasta on opettajan havainto, jonka herätessä on hyvä saada apua opiskelijahuoltoryhmästä. Ammatillisessa koulutuksessa ollaan opiskelemassa tutkintoa vähintään kaksi vuotta. Siin ajassa koulunkäynnistä tulee arkea, ja arjessa usein rutiinit auttavat. Opiskelijan itsensä varaan jää elämänhallinta, nukkumiset ja syömiset, uni ja ravinto, liikunta ja palautuminen koulutyöstä.

Uuden taidon oppimiselle on annettava riittävästi aikaa, opetettavien asioiden tulee edetä loogisesti ja sopivin ”annoksin”. Asioita tulee kerrata ja opiskelijoita tulee aktivoida osallistamalla heitä.

Rodionoff & Nuutila: Asiakaspalvelun opetus Ammattiopisto Spesiassa IT-tukihenkilöksi opiskelevilla

Oppivelvollisuuden pidentyminen ja vaativa erityinen tuki turvaavat peruskoulun jälkeistä koulutusta myös niille opiskelijoille, joille suoraan ammatilliseen tutkintoon tai koulutukseen pääsy ei olisi mahdollista tai jotka tarvitsevat osaamista ja yksilöllisesti vaativaa tukea myös itsenäisen elämän saavuttamiseksi.

Oppimisen painopisteen siirtyessä entistä enemmän työelämän ja koulutussopimuksen suuntaan mahdollistuu myös opetushenkilöstölle tilaisuus uudistaa opetustaan vastaamaan entistä paremmin työelämän vaatimuksia. Lisähaasteensa ammatilliselle opetukselle antavat myös työelämässä tapahtuvat näytöt, jotka ovat osa perustutkinnon ammattitaidon arviointia.

Rodionoff & Nuutila: Spesia-puoti vaativaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimisympäristönä

Video avaa näkökulmia Ammattiopisto Spesian Spesia Puodin oppimisympäristöön. Spesia Puoti on myymäläoppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat harjoitella erilaisia kaupanalan työtehtäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakaspalvelu, hinnoittelu, tuotteiden esillelaitto ja markkinointi. Puodin yhteydessä saatetaan pyörittää myös harjoitustoimistoa. Puodissa on mahdollista suorittaa myös näyttöjä.

Puoti voi työllistää lisäksi välillisesti artesaani-, logistiikka-, kiinteistöhuolto- tai kodinhuoltajaopiskelijoita. Video koostuu Spesia Puodissa toimivien ohjaajien Heli Kilpeläisen ja Vilma Salmisen ajatuksista haastattelun merkeissä.

Huopainen & Bask: Finnish special education in a nutshell – perspectives on VET export

Welcome to the world of special education! This piece of publication is for you if you’re new to special education and inclusion in education. The article was written in relation to an education export project to Ucrain. You will be introduced to the structure of a Finnish Special Education in a nutshell – Special Education further abbreviated as “SPED” – with the authors’ reflection on what they have observed these times in SPED, nationally, and globally.

The need for pupils’ and students’ active support in education are more or less universal. Finland cherishes the equal possibilities in life as a subjective right, hence for those in need, the special support follows. Let us now have a peak at the inclusive SPED in Finland.

Oppimisen ja opetuksen kehittämistä – opiskelijoiden kohtaamisia arjessa

Hulkkonen, Hyttinen & Honkanen: Minustako myötätuntoisempi? – Kolme harjoitusta myötätuntoon

Olemme tutustuneet myötätunnon käsitteeseen ja huomanneet, miten hyödyllistä on harjoittaa myötätuntoa itseään ja muita kohtaan. Myötätunnosta kumpuaa ymmärrys erilaisista ihmisistä erilaisine taustoineen, vahvuuksien huomaaminen, armeliaisuus itse kohtaan ja empatia muita ihmisiä kohtaan.

Kehitystyömme on vertaismentorointikoulutukseen osallistuminen ja mentoreina toimiminen ammatillisille opettajaopiskelijoille. Mentorointitapaamisissa toimimme osallistujien vertaismentoreina. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita myötätunnon kehittämisestä. Lopputuloksena teimme podcastin.

Ammatillisiksi erityisopettajiksi opiskelevat Kirsi Hulkkonen ja Susanne Hyttinen sekä erityisopettajankouluttaja Eija Honkanen keskustelevat podcastissa myötätunnosta. Opiskelijat toteuttivat koulutukseensa liittyvän kehittämistyönsä Sole – Soljuvat opinnot lähtevät elämänhallinnasta -hankkeessa.

Wilska & Honkanen: Pelillisyydellä motivaatiota oppimiseen

Kaiken oppimisen keskiössä on oppijan motivaatio. Motivaatiota voidaan saada aikaan pelillistämisellä, ja myös pelkkä opiskelumetodin vaihtelu auttaa pitämään mielenkiintoa yllä. Peli sisältää myös kilpailuelementin, joka itsessään innostaa suurinta osaa ihmisistä. Opiskelijat sisäistävät opetetut asiat mielekkäällä tavalla ja motivoituneena. Pelaaminen havainnollistaa asioita visuaalisesti ja opiskelija ymmärtää asiat toimimalla pelissä itse osana logistista ketjua saaden siitä palautetta.

Tein selkokieliset peliohjeet opiskelijoille ja peluutusohjeet opettajille peliin The Beer Game, jolla voidaan opettaa logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelmaan liittyviä asioita.

Kuusela & Bask: Sarjakuva ohjauksen tukena WooDoo-werstaalla

Voidaan ajatella, että kaikenlainen erityisyys ihmisessä edellyttää oppimissisällöiltä erityistä jäsentyneisyyttä, luettavuutta, saavutettavuutta ja selkeyttä. Sarjakuva voi palvella ohjauksen tarpeita visuaalisella, riemukkaalla ja yhteisöllisyyttä lisäävällä tavalla.

Tässä kehittämishankkeessa oli tarkoitus sopivasti haastaa nuoria ja tarjota mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksille sekä omien vahvuuksien löytämiselle. Todellisuudessa, jossa ihminen tungetaan helposti hyvin ahtaaseen lokeroon, on voimauttava kokemus piirtää ruutuun. Kunkin kynänjälki on ainutlaatuinen ja ”jokaisen ihmisen tarina on sarjakuvan arvoinen”. Jo näilläkin perusteluilla kokeilu sarjakuvasta ohjauksen välineenä nuorten työpajoilla WooDoo Werstaalla vaikutti hyvältä idealta.

Onnistuminen vaati paljon aikaa ja kärsivällisyyttä ja vahvaa tukea kaikille osallistujille. Lopputulos palkitsee.

Rissanen & Bask: Matematiikkaa roolipelaten

Pelillistetyn tarinankerronnan mahdollisuudet opetusvälineenä

Kun tavallinen opetus ei toimi, lähestytään opettamista pelipedagogian kautta. Yhdessä tapahtuva vuorovaikutteinen tarinankerronta osallistaa ja antaa onnistumiskokemuksia. Kun hylätään visuaaliset rajoitteet, pelilaudat ja tietokoneet, ja peli onkin tarina, se herättää uudella tavalla luovuutta ja mielikuvitusta. Roolipelissä oppimisen haasteet voivat kääntyä voimavaroiksi.

Ouedraogo & Bask: Ammatillinen matematiikan opetus puhdistus- ja kiinteistöpalvelualalla vaativassa erityisessä tuessa

Työelämä asettaa matematiikan oppimiselle vaatimuksia, jotka tuovat toisen asteen koulutukseen ja erityisesti vaativan erityisen tuen ammatilliseen opetukseen omat haasteensa. Opiskelijoiden eroavaisuudet matemaattisissa taidoissa ovat suuria. Jokaisesta ammattiin opiskelevasta opiskelijasta on tavoitteena kouluttaa toimija työelämään. Matemaattisten taitojen opiskelijalähtöinen opettaminen ja tukeminen on siis tärkeää.

Matematiikan oppimisessa keskeistä on oppijan kuva itsestään matematiikan oppijana. Erityisopettajalla on tärkeä rooli positiivisen asenteen rakentamisessa ja kannustamisessa. Tärkeää olisi mahdollistaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa minäpystyvyyden tunnetta.

Kodinhuoltaja tarvitsee matematiikkaa työssään joka päivä. Kehittämistyössä toteutimme toiminallisissa matematiikkapajoissa yhteisopettaen eksplisiittistä opetusmallia, jossa opetus on strukturoitua ja etenee systemaattisesti. Vertaisoppien opiskelijat syttyivät ja löysivät oman matemaattisen voimansa.

Forsström & Honkanen: Ammatillinen TAIto-paja erityisen tuen opiskelijoille

Olen kehittänyt TAIto-pajan Turun ammatti-instituutin logistiikkakeskuksessa Kuormakadun yksikössä, koska ammatillisen opetuksen tukea ei ole ollut tarjolla erityisen tuen opiskelijoille. Erityisopettaja toimii ohjaavana opettajana ja ammatillinen opettaja suorittaa opetustilanteen opiskelijan kanssa. Tulokset TAIto-pajasta ovat hyviä. Videossa kuvataan TAIto-pajan opetusta ja ohjausta.

Nenonen & Bask: Mukauttaminen turvallisuusalan ammattiaineiden arvioinnissa

Turvallisuusalan perustutkinto-opiskelijat työllistyvät usein jo opiskelujen aikana. Voi käydä niin, että opiskelija suoriutuu palkkatyöstään hyvin, vaikka hän olisi tarvinnut paljon tukea koulussa. Työpaikoilla ei kuitenkaan ole tarjolla opiskelijoille erityistä tukea. Usean turvallisuusalan perustutkinnon perusteissa opiskelijalta odotetaan kirjallisia tuotoksia, joilla hankittua osaamista voidaan osoittaa. Esimerkkinä tutkinnonosa: “Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laatiminen 25 op”.

Jos opiskelija on sellaisessa työssä, josta ei pääse lähiopetukseen, on hänen tehtävä kirjalliset osuudet etätehtävinä. Osalle opiskelijoista tämä tuottaa niin suuria ongelmia, että opinnot keskeytyvät.

Kehittämistehtävän oletuksena on, että opiskelijoiden ammattitaitovaatimuksia mukauttamalla voitaisiin pelkästään Stadin Ammattiopistossa saada vuositasolla useita keskeytyksiä estettyä. Tehtävänä on selvittää mukautusprosessi, saada ainakin yksi mukautus tehtyä sekä jalkauttaa mukautuskäytäntö alan opettajien tietoon.

Miten erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden valmistumista voisi nopeuttaa ja helpottaa mukauttamalla ammattitaitovaatimuksia ammatillisissa aineissa turvallisuusalalla? Turvallisuusalan ammatillinen opettaja Simo Nenonen ja lehtori, erityisopettajankouluttaja Sini Bask keskustelevat aiheesta.

Antvuori & Bask: Anniebot – varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen ja keskeyttämisen ehkäiseminen mobiilisovelluksen avulla

Pilotoitiin mobiilisovellusta, jolla pyritään tunnistamaan varhaisen tuen tarpeet sekä ehkäisemään keskeyttämistä. Halusin jakaa muille Anniebotin käyttöön liittyviä onnistumisia sekä kuvata pilotointiprosessia. Syntyi video, jossa käydään läpi pilotointi ja se, minkälaisia tuloksia pilotoinnilla saavutettiin, sekä Annien konkreettinen esittely.

Selkeyttä opetukseen ja moninaisia oppijoita

Kalkela & Bask: Tehokkuutta HOKS-keskusteluun kyselylomakkeilla

Vieraskielisyyden ja maahanmuuttajuuden tuomat erilaiset tarpeet ja tilanteet haastavat opettajaa ja ohjaajaa opiskelijan aloittaessa opintonsa. Valmentavissa koulutuksissa korostuu tarve tuntea kunkin opiskelijan tilanne ja hahmottaa mahdollisimman nopeasti kunkin opintoihin vaikuttavia tekijöitä.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) pyörähti käyntiin syksyllä 2022. Lähdimme kehittämään selkokielisiä kartoituslomakkeita maahanmuuttajien opettajan näkökulmasta ja tarpeesta saadaksemme HOKS-prosessin sujuvammaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi opiskelijalle. Kehittämistyön tuloksena syntyi käytännön työkalu, joka auttaa opettajaa eteenpäin valmentavan koulutuksen opiskelijoiden tukemisessa.

Kaskikallio & Honkanen: Miten sinä opiskelet sanoja? Vinkkejä sanaston harjoitteluun

Jotakin tiettyä aihetta opettaessa ei välttämättä muista tai ehdi kiinnittää huomiota siihen, miten oppija oppii uuden sanaston ja uudet käsitteet. On hyvä käyttää erilaisia tapoja sanojen ja käsitteiden oppimiseen. Olen koonnut vinkkilistan havainnollistamaan erilaisia tapoja, joilla uutta sanastoa voi harjoitella. Vinkkejä voi hyödyntää suomen kielen, vieraan kielen tai alakohtaisen sanaston opiskelussa, ja listan voi halutessaan jakaa myös oppijoille.

Kimari, Lehosvuo-Halmela, Peltokoski & Nuutila: Miten hyödynnämme tutkimustietoa ammatillisessa koulutuksessa ja erityisessä tuessa?

Opettajille tutkinnon perusteet ovat arkipäivää ja tuttuja käsitteitä. Kuinka moni opetushenkilöstöstä kuitenkaan lähestyy perusteita opiskelijan näkökulmasta? Onko avaintaidot taitoa käyttää avaimia, onko se substanssiosaamista?

Pohdimme yhdessä kielen selkeyttämiseen ja etenkin tutkinnon perusteisiin liittyviä sanallisia haasteita ja niiden ymmärtämistä kohdatessamme monenlaisia kielellisiä haasteita omaavia opiskelijoita.

Forma, Huhtaniska, Karttunen, Vapola & Nuutila: Puhu äänellä, jonka kuulen – sanoilla, jotka ymmärrän

Miten opetetaan, ohjataan vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa niin, että ymmärrämme toisiamme? Artikkelissa pohditaan selkeän kielen vaatimuksia ja mahdollisuuksia monenlaisten oppijoiden ohjauksessa ja opetuksessa sekä sitä, millä tavoin erityisopettaja voi tukea oppijaa ja miten oppija voisi käyttää tehokkaasti erilaisia oppimateriaaleja sekä oppimisympäristöjä opintojen tukena.

Nikkanen & Honkanen: Hygieniaosaamisen näyttäminen käytännössä

Hygieniaosaaminen osoitetaan käytännössä, kun kasvatus ja ohjausalan tutkinnon suorittajan kirjallinen elintarvikehygieniatesti ei ole onnistunut monista yrityksistä huolimatta. Olen kerännyt aihealueen asioista lomakkeen, johon on kirjattuna asiat, joita havainnoin kun menen seuraamaan tutkinnon suorittajan työskentelyssä toteutuvaa elintarvikehygieniaa.

Tämä käytännössä näytetty osaaminen ei ole virallinen ruokaviraston hygieniatesti vaan järjestetään sen takia, ettei opiskelijan tutkinto jää kiinni tästä pienestä, mutta tärkeästä osaamisen näyttämisestä kiinni. Näin opiskelija saa tutkinnon suoritettua. Podcastissa kuvataan käytännön osaamisen näyttämistä.

Vainikainen & Bask: Uhka, vaara, onnettomuus – saavutettavuuden ymmärryksen helpottaminen ja parantaminen turvallisuusalan koulutuksessa

Abstraktien asioiden ja käsitteiden havainnollistaminen opiskelijoille on tärkeä osa ammatillisen erityisopettajan työtä. Turvallisuusalalla riski, uhka, vaara ja onnettomuus ovat keskeisiä peruskäsitteitä, joiden ympärille ymmärrys turvallisuudesta rakentuu.

Opetustyössäni havaitsin, että näiden käsitteiden mieltäminen on opiskelijoille hankalaa, joten lähdin ammatillisiin erityisopettajaopintoihini liittyvässä kehittämistyössäni etsimään ratkaisua soveltuvan ja selkeän opetusmateriaalin luomiseksi näiden peruskäsitteiden opettamiseen. Välineeksi valikoitui kuvan käyttö tuen välineenä, sillä puhutun ja luetun tekstin sijaan se mahdollistaa välittömämmän ymmärtämisen. Samalla kuvallinen viestintä tukee pitkäkestoiseen muistiin painamista ja mieleen palauttamista eli tehostaa erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimista.

Gröhn & Bask: 360°-kuvaa ja VR-pedagogiikkaa tekstiili- ja muotialalle

Virtuaalitodellisuus on tullut ammatilliseen koulutukseen jäädäkseen. VR-pedagogiikka tarjoaa huikeita mahdollisuuksia myös tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseen. Otin siis itselleni haasteeksi osana ammatillisia erityisopettajaopintojani katsoa, mihin omalla alallani VR:n mahdollisuudet taipuisivat. Lähdin kehittämään omaa osaamistani 360°-kuvan ja virtuaalisen sisällön hyödyntämisessä tekstiili- ja muotialan opetuksessa ja ohjaamisessa. Tämä hyödyttää erityisesti opiskelijoita, joille on vaikeaa hahmottaa, mutta myös kaikkia muitakin.

Lopputuloksena syntynyt materiaali on yhdistelmä Thinglink ja VR-pedagogiikkaa. Nähtäväksi jää, miten tulevaisuudessa VR-pedagogiikan hyödyntäminen tekstiili- ja muotialan opetuksessa jatkuu.

Kivimäki & Honkanen: Videoiden käyttö opetuksessa

Kokeilin ja tutkin videon hyödyntämistä taitojen oppimisessa turvallisuusalan koulutuksessa. Videon avulla nähdään tekeminen eri tavoin, esim. tekniikan suoritustavan oikeellisuus tai kehittämiskohteet eli se, miten voisi tehdä toisella tavalla. Sen lisäksi käytimme videokuvausta kokonaisuuksien kuvauksissa, esimerkiksi case-harjoituksissa. Podcastissa kerrotaan videoiden käytöstä opetuksessa ja oppimisessa.

Toivo, tulevaisuus, inkluusio tehdään yhdessä

Tulevaisuus ei ole jokin paikka, johon olemme menossa vaan paikka, jonka me luomme. John Schaar

Arjen vaikuttavat teot ovat merkittäviä. Ne ratkaisevat, kun kehitetään yhdessä toimivia käytänteitä ammatillisessa koulutuksessa. Silloin tarvitaan ymmärrystä siitä, mistä tullaan, mitä on tehty, mitä kohti kuljetaan yhdessä ja mitä tavoitellaan. On siis luotava yhteinen ymmärrys siitä, mitä olemme tekemässä, tulevaisuuden näkymästä ja siitä, mitä ammatillinen koulutus ja työelämä voisivat olla.

Yhteinen ymmärrys ja sen luominen edellyttävät alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti perehtymistä tulevaisuuden skenaarioihin, megatrendeihin, kehittämisohjelmiin, ohjeisiin, säädöksiin ja suosituksiin. Nämä koskevat kansallisia koulutuspoliittisia linjauksia, hallitusohjelman, kansallisten arviointien, elinkeinoelämän ja aluepoliittisten ratkaisujen sekä eri alojen näkemysten yhteensovittamista. Näiden pohjalta toimijat ovat miettineet yhdessä, mitä tämä tarkoittaa juuri oman koulutusorganisaation toiminnassa, yhteistyössä ja rakenteissa sekä alueella.

Tulevaisuutta ennakoidaan jatkuvasti. Erilaisia analyysejä ja arvioita tehdään tulevaisuuden visioista, ammatillisesta koulutuksesta ja osaamisesta. Niissä pohditaan, miten ammatillista koulutusta järjestetään, millaisia opiskelijat ovat ja millaiseen työelämään koulutamme osaajia. Samalla on hyvä miettiä, ketkä ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toimitaan arjessa ja rakennetaan tulevaisuutta.

Erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen näkökulmasta on kiinnostavaa, miten koulutuksellinen tasavertaisuus ja osallisuus toteutuvat. Kuinka tukea kaikkia oppijoita työllistymiseen ja luoda uusia työpaikkoja työelämän kanssa? Millaista tukea hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan?

Tulevaisuuden ammattiosaamisessa painottuvat muun muassa muutoksen hallintaan liittyvät taidot sekä digitalisaatioon ja tekoälyyn, asiakkaiden palveluun ja kestävään kehitykseen liittyvä osaaminen. Muutoksen hallintaan liittyvät taidot ovat ongelmanratkaisutaitoja, itseohjautuvuutta, oppimiskykyä, henkilökohtaisen osaamisen kehittämistä, jotka ovat olleet pitkään jo tunnistettavia taitoja. Ne mahdollistavat jatkuvan oppimisen ihmisen elämän aikana.

Erityisen ja vaativan erityisen tuen äärellä myös teknologiset tulevaisuuden ratkaisut ovat kiinnostavia. Onkin syytä pohtia, miten esimerkiksi apuvälineitä hyödyntämällä voidaan tukea kaikkia opiskelijoita oppimaan ja toimimaan työelämässä yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tulevaisuuden ennakointi perustuu menneelle, tämän päivän toteutuksille ja erilaisille tulevaisuuden visioille. Elämme aikaa, jossa korostuvat erilaiset globaalit ja kansalliset kriisit sekä uhat, jotka vaikuttavat kehittämiseen. Tulevaisuuden hahmottaminen vaatiikin realiteettien ja uhkien lisäksi toivon huomaamista.

Toivo siivittää arjen kokemukset tulevaisuuden tavoitteiksi ja kehittämisen teoiksi. Toivon lisäksi tarvitaan tahtoa ja uskoa siihen, että voimme vaikuttaa pienin kehittämisen teoin yhdessä tulevaisuutemme luomiseen. Juuri sitä on näissä kaikissa kehittämistöissä näkyvillä: yhdessä tekemisen voimaa, panostamista opiskelijan tukemiseen sekä hänen toimijuuteensa ja osaamisensa kehittymiseen.

Verkkojulkaisumme myötä uskomme yhdessä tekemisen kantavaan voimaan ja kaikkien osallistumiseen. Yhdessä tekeminen on ollut julkaisumme ydinajatus alusta asti. Tavoitteet ja haasteet tuntuvat monesti isommilta, kun niitä ratkoo yksin. Kun tartutaan yhdessä toimeen, saadaan tavoitteista kiinni paremmin, eivätkä haasteet tunnukaan niin suurilta. Yhteisössä on myös tekemisen voimaa: uudetkin asiat onnistuvat helpommin, kun yhdessä tsempataan ja toisiamme tuetaan. Yhteistuotoksessa ilmenee osaamisen ja aiheiden rikkaus.

Julkaisun yhdessä rakentaminen on vaatinut huomiota ja ponnistelua. Käytännössä tämä on näkynyt vuorovaikutuksena, yhteisenä keskusteluna ja arjen työn kehittymisenä. Tämä on osaltaan avannut uusia näkökulmia erilaisten päätelmien pohjaksi. Vuoropuhelun kautta on voitu hahmottaa erityisen tuen ja ohjauksen tulevaisuutta, huolehtia oppimista innostavista välineistä sekä oppimisympäristöistä.

Tarjoamme monipuolisia, opiskelijalähtöisiä vaihtoehtoja ohjaukseen erityisessä ja vaativassa erityisessä tuessa. Erityisopettajaopiskelijoiden esiin nostamat erilaiset teemat kuvaavat ammatillisen erityisopettajan tärkeää tehtävää rakentaa luottamusta, näyttää suuntaa, pitää huolta ja uudistaa rohkeasti. Roolissa korostuu muun muassa avoimuus, kohtaaminen ja aito välittäminen.

Tarjoamme moniäänisesti näkökulmia erityisopettajuuden muutokseen ja uudistuneen ammatillisen koulutuksen kehittämishaasteisiin. Julkaisumme vahvistaa myös kuvaa siitä, mitä opiskelijalähtöinen yksilöllinen ohjaus merkitsee sekä mitä tuki ja ohjaus onnistuessaan voi parhaimmillaan olla. Toivomme, että kuvaamamme ratkaisut rohkaisevat etsimään hyviä käytäntöjä ja vahvistamaan erityisen tuen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa edelleen.

Verkkojulkaisumme myötä toivotamme sinulle inspiroivia oivalluksia ja kohtaamisia yhdessä kehittämiseen!

Sini Bask, Eija Honkanen ja Leena Nuutila

Tekijät

Nani Antvuori
Sini Bask
Mikko Forma
Jani Forsström
Anne Gröhn
Eija Honkanen
Jonna Huhtaniska
Kirsi Hulkkonen
Jenni Huopainen
Tarja Huttunen
Susanne Hyttinen
Katja Kalkela
Riitta Karttunen
Tanja Kaskikallio
Sanna Kausniemi
Heidi Kimari
Timo Kivimäki
Tero Kuusela
Eveliina Känsälä
Anne Lehosvuo-Halmela
Simo Nenonen
Tiia Nikkanen
Leena Nuutila
Elisa Ouedraogo
Sami Peltokoski
Anu Rinne
Olli Rissanen
Jorma Rodionoff
Kirsi Santala
Juha-Pekka Vainikainen
Anu Vapola
Antti Wilska

Julkaisun tiedot

Moninaisia kohtaamisia ja oivalluksia – kehitetään yhdessä erityisen tuen käytäntöjä!

Sini Bask, Eija Honkanen ja Leena Nuutila (toim.)

Haaga-Helia julkaisut 1/2023

ISSN 2342-2939
ISBN 978-952-7474-25-9

Julkaisuvuosi: 2023

Sisällys