Siirry sisältöön
Julkaisuvuosi: 2023
Yleinen

Saavutettavuussuunnitelma 2023–2024

1 Johdanto ja tavoitteet

Haaga-Heliassa saavutettavuuden päivittäinen edistäminen on koko korkeakouluyhteisön yhteinen asia. Saavutettavuudella tarkoitamme sitä, että kenenkään henkilökohtaiset ominaisuudet tai elämäntilanne ei estä häntä toteuttamasta potentiaaliaan työssä ja opinnoissa.

Tämän korkeakoulun saavutettavuussuunnitelman tarkoitus on esittää tavoitteet ja linjaukset, joilla Haaga-Heliassa edistetään moninaisuutta, vahvistetaan etenkin vähemmistöryhmien osallisuutta sekä ohjataan kaikenlaisen häirinnän ja syrjinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen korkeakouluyhteisössä. Saavutettavuussuunnitelma otetaan osaksi Haaga-Helian laatujärjestelmää.

Saavutettavuussuunnitelma on jaoteltu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa OHO!-hankkeessa kehitetyn saavutettavuuskriteeristön (2019) mukaisesti seuraaviin kahdeksaan osa-alueeseen:

  1. Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri
  2. Johtaminen
  3. Fyysinen ympäristö
  4. Digitaalinen saavutettavuus
  5. Opetus ja oppiminen
  6. Tuki ja ohjaus
  7. Viestintä
  8. Opiskelijavalinnat

Saavutettavuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2023–24 on myös jaoteltu näihin kahdeksaan osa-alueeseen. Nykytilan kuvaus perustuu saavutettavuuskriteeristön pohjalta tehtyyn itsearviointiin. Siinä on kartoitettu Haaga-Helian toiminnan saavutettavuuteen, esteettömyyteen, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Valmistelutyötä on tehty eri alueiden vas-tuuhenkilöiden ja asiantuntijoiden yhteistyönä opiskelijat mukaan lukien. Saavutettavuussuunnitelmaa kehitetään ja saavutettavuutta edistetään laajasti korkeakouluyhteisöä osallistaen. Saavutettavuus yhdistyy kaikkeen Haaga-Helian toimintaan, strategiaan, arvoihin ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun.

Haaga-Helian saavutettavuutta arvioidaan kokonaisvaltaisesti neljän vuoden välein saavutettavuuskriteeristön kaikkien kahdeksan osa-alueen osalta. Arvioinnissa huomioidaan asiat, jotka ovat jo hyvällä tasolla, asiat, jotka ovat kehittyneet parempaan suuntaan sekä asiat, joita pitää erityisen aktiivisesti kehittää eteenpäin. Mikäli arvioinnissa tunnistetaan riittämättömälle tasolle jääneitä kriteerejä, niiden osalta arviointi tehdään uudelleen jo vuoden kuluttua.

2 Arvot, asenteet ja toimintakulttuuri

Nykytila hyvällä tasolla

Viisi tärkeää arvoa ohjaavat kaikkea toimintaamme: rohkeus, vastuullisuus, yhdessä tekeminen, avoimuus ja arvostus. Saavutettavuus sisältyy arvoihin kiinteästi ja monesta näkökulmasta, esimerkiksi: Kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Autamme toisiamme onnistumaan. Kuuntelemme erilaisia näkemyksiä ja opimme muilta. Toimimme niin, että kaikki tuntevat olevansa tasavertaisia osallisia korkeakouluyhteisössämme.

Vaikutamme aktiivisesti siihen, että yhteisön kaikkien jäsenten moninaisuus tunnistetaan ja nähdään voimavarana. Haluamme edistää ajattelun, tiedon ja ilmaisun vapautta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteita kunnioittaen. Korkeakouluyhteisössämme jokaisen velvollisuutena on omasta ja toisten turvallisuudesta huolehtiminen, omalta osaltaan hyvän ilmapiirin ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistäminen sekä ohjeiden ja yhteisten käytänteiden mukaan toimiminen.

Korkeakouluyhteisömme työhyvinvointi on strategiamme perusta ja mahdollistaja. Ennakoiva työkykyjohtaminen sekä työympäristön ja työskentelyolojen toimivuuden varmistaminen peilautuvat ohjelmiimme, toimintamalleihimme sekä tavoitteina ja toimenpiteinä vuosisuunnitelmiimme. Vuonna 2023 toimintakulttuurimme fokus on hyvinvoinnissa ja yhteisöllisyydessä.

Seuraamme opiskeluhyvinvointityöryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa jatkuvasti tilannetta, jotta olemme vakuuttuneita naisten ja miesten yhtäläisistä oikeuksista. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat työsuojelutoimikunnan kokouksissa toistuvana teemana. Opiskelijakunta Helgan toiminnanjohtaja vahvistaa työsuojelutoimikunnan moniäänistä dialogia. Seuraamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta myös henkilöstötutkimuksessa, jonka toteutamme pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Vuoden 2021 tulosten mukaan henkilöstö kokee, että kohtelemme miehiä ja naisia tasa-arvoisesti. Tulosten mukaan voisimme toimia avoimemmin.

Strategiamme ja arvomme perustuvat vahvasti yhdessä tekemiseen. Tavoittelemme yhä yhteisöllisempää ja tuloksellisempaa toimintakulttuuria, josta esimerkkejä ovat jo koulutusuudistus, osallistava strategiaprosessi ja kehittämisohjelmat, kuten Kohtaamo koko henkilöstölle, Pedaali opetushenkilöstölle ja Uudistamo esihenkilöille. Saavuttaaksemme tavoitteemme, haagahelialaisten välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua. Mahdollisuus osallistua yhteiseen toiminnan kehittämiseen, hyvä vuorovaikutus, avoin ja rakentava palaute- ja keskustelukulttuuri sekä avoin tiedotus ovat toimivan, hyvinvoivan ja uudistuvan ja yhdessä uusiutuvan yhteisömme peruspilareita.

Otamme saavutettavuuden huomioon kaikessa toiminnassamme, vaikka emme kaikissa yhteyksissä ole käyttäneet siitä juuri tätä termiä. Tarjoamme joustavia mahdollisuuksia töiden järjestelyyn ja osa-aikaiseen työhön, mikä tukee saavutettavuutta erilaisissa elämäntilanteissa. Myös työkykyhaasteiden tueksi voidaan tehdä tapauskohtaisia erityisjärjestelyjä tarvittaessa, yhdessä keskustellen.

Kehittämistavoite 1

Saavutettavuutta seurataan aktiivisesti työsuojelutoimikunnassa.

Toimenpide: Lisäämme saavutettavuuden seurannan agendalle työsuojelutoimikunnan jokaiseen kokoukseen sekä laajaan GEP-foorumiin.

Kehittämistavoite 2

Henkilöstön työkyvystä ja työhyvinvoinnista käydään vuonna 2023 jatkuvaa dialogia tutkimuksia hyödyntäen.

Toimenpide: Toteutamme työkyky-kyselyn ja henkilöstötutkimuksen sekä haemme Hyvän mielen työpaikka -merkkiä. Kyselyiden avulla kannustamme henkilöstöä mahdollisimman laajasti tuomaan näkemyksensä esiin. Tulokset ja jatkotoimet suunnittelemme ja käsittelemme yhdessä.

Vastuualue

Johto, Henkilöstö ja kulttuuri

3 Johtaminen

Nykytila hyvällä tasolla

Korkeakoulun johto on sitoutunut edistämään saavutettavuutta. Johdettavan korkeakouluyhteisön muodostavat opiskelijat ja henkilöstö. Päätöksenteko- ja luottamuselimiä ovat omistajat, ammattikorkeakoulun hallitus, johtoryhmä, kollegio, työsuojelutoimikunta, YT-neuvottelukunta sekä tutkintolautakunta. Näillä ja kaikilla muilla Haaga-Heliaa ohjaavilla ja kehittävillä toimijoilla on selkeä oma rooli korkeakoulun toiminnassa. Kehittämisvastuuta kuuluu myös foorumeille ja kehittämisryhmille. Kuvaukset rooleista löytyvät intrasta.

Käytänteemme ja ohjeemme ovat läpinäkyviä ja avoimesti henkilöstön saatavilla. Toimintakäsikirjana toimiva Intranet on julkaistu suomen ja englannin kielellä. Keskeisimpiä toimintaamme ohjaavia käytänteitämme ovat johtosääntö ja henkilöstöasioiden hyväksymisvaltuudet. Työaikaa, paikkaa ja työn tekemistä linjaavat ohjeet ovat yhdessä käsiteltyjä ja saatavilla intrassa.

Rekrytoimme vastuullisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun huomioiden ja moninaisuutta arvostaen. Rekrytointi tehdään yhteistyössä rekrytointitiimin kanssa. Kerromme avoimesti arviointikriteereistämme ja rekrytointikäytännöistämme. Arvostamme jokaista hakijaa ja haluamme tarjota hyvän hakijakokemuksen. Kaikki rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan avoimesti intrassa ja rekrytoinnit perustuvat ennalta laadittuun henkilöstösuunnitelmaan.

Uusi henkilöstö perehdytetään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviin periaatteisiin ja käytäntöihin. Digitaalisesta saavutettavuudesta olemme järjestäneet henkilöstölle koulutuksia ja siitäkin on tieto saatavilla intrassa, koulutusvideot mukaan lukien.

Otamme huomioon opiskelijoiden moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden, josta yhtenä esimerkkinä toimii Turvaamo.

Kehittämistavoite 1

Saavutettavuus on käsitteenä ja tekoina selkeämmin mukana arjen johtamisen käytänteissä.

Toimenpide: Otamme saavutettavuuden henkilöstön osalta osaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden käytänteitä.

Kehittämistavoite 2

Uusi henkilöstö perehdytetään saavutettavuuteen.

Toimenpide: Lisäämme uuden henkilöstön perehdyttämiseen saavutettavuutta ja esteettömyyttä koskevat periaatteet.

Vastuualue

Johto, Henkilöstö ja kulttuuri

4 Fyysinen ympäristö

Nykytila hyvällä tasolla

Fyysisellä ympäristöllä tarkoitetaan korkeakoulumme rakennuksia, tiloja sekä piha- ja pysäköintialueita, joiden tulee olla saavutettavia kaikille käyttäjille. Fyysisellä saavutettavuudella tai esteettömyydellä tarkoitetaan yleisesti ottaen sitä, että henkilö, jonka on vaikea liikkua tai joka käyttää apuvälineitä liikkuessaan, pystyy kulkemaan tiloissa. Tilojen tulee olla soveltuvia mm. heikkonäköisille ja -kuuloisille.

Tilamme sijaitsevat viidessä eri toimipisteessä: Haagassa, Malmilla ja Pasilassa (Helsinki), Porvoossa sekä Vierumäellä. Tilat ovat Porvoon kampusta lukuun ottamatta vuokratiloja.

Fyysisen toimintaympäristömme nykytila on kaikilla kampuksilla korkeakoulujen saavutettavuuskriteeristön mukaisesti arvioiden hyvällä tasolla. Tiedot kampusten saavutettavuudesta ja esteettömyydestä löytyvät Haaga-Helian verkkosivuilta. Kampusten saavutettavuutta ja esteettömyyttä on arvioitu esteettömyyskartoituksin yhdessä ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa. Kartoituksia tehdään jatkossakin.

Yhdeksi opiskelijoille ja henkilökunnalle tärkeäksi, yhteiseksi fyysiseksi tilaksi tunnistamme korkeakoulun kirjastot. Kirjastojen fyysisen ympäristön esteettömyys vaihtelee kampuksittain. Valtaosin kirjastojen tilat ovat esteettömiä. Osassa kirjastoja ovet aukeavat automaattisesti. Tiloihin pääsevät myös pyörätuolia käyttävät asiakkaat leveiden ovien ja hissien avulla. Kirjastoissa on erilaisia tiloja, joissa voi keskittyä työskentelyyn ilman häiriötekijöitä. Ääntä on pyritty vaientamaan mm. seinille ja kattoon asennetuilla akustiikkalevyillä ja kalustevalinnoilla.

Kirjaston käyttäjille on tarjolla korkeudeltaan säädettäviä pöytiä erilaisille työasemille ja osassa kirjastoja lainausautomaattien pöydät ovat korkeudeltaan säädettäviä. Kaikissa kirjastoissa on lukupaikkoja ja/tai tietokoneella varustettuja työpisteitä, jotka soveltuvat myös pyörätuolia käyttäville asiakkaille. Asiakkailla on mahdollisuus tilata painettuja aineistoja noudettavaksi haluamastaan 14 Haaga-Helian, Laurean tai Metropolian kampuskirjastosta, mikä helpottaa liikuntaesteisten asiointia. Avustajakoirien oleskelu kirjastossa on sallittu.

Kehittämistavoite 1

Fyysinen toimintaympäristö ulko- ja sisätiloineen sekä kalusteineen on nykyistäkin esteettömämpi ja saavutettavampi.

Toimenpide: Teemme esteettömyyskartoituksen Pasilan kampuksella, kampuskirjastot mukaan lukien, vuonna 2023.

Kehittämistavoite 2

Näkövammaisten liikkumisen sujuvoittaminen kaikilla kampuksilla.

Toimenpide: Muutamme hissien näppäimistöjen numerot näkövammaisille soveltuvaksi tunnistustavaksi kohonumeroin vuonna 2023.

Vastuualue

Kiinteistöt ja turvallisuus

5 Digitaalinen saavutettavuus

Nykytila hyvällä tasolla

Digitaaliset palvelut ja niiden saavutettavuus koostuvat monesta kerroksellisesta tekijästä: käytetystä teknologiasta, järjestelmäalustoista, sovelluskerroksen toteutuksesta (ratkaisuista) ja niiden jatkuvasta ylläpidosta sekä varsinaisesta digitaalisesta sisällöstä. Vastuut jakautuvat järjestelmien ylläpidossa useammalle toiminnolle ja sisältöjen tuotantoon osallistuu roolissaan lähes koko henkilöstömme. Digitaalisten palveluiden ja sisältöjen saavutettavuusvaatimusten täyttymisen seurantaan, ohjeistuksen laatimiseen sekä perehdytysten koordinointiin on perustettu saavutettavuustyöryhmä.

Tietohallinnon tekemissä järjestelmähankinnoissa on pääosin edellytetty saavutettavuutta jo useamman vuoden ajan. Saavutettavuusvaatimukset on huomioitu myös järjestelmien versiopäivityksissä ja ylläpidossa sekä sisällön tuotannossa.

Haaga-Helia.fi -sivusto ja intranet on uudistettu vuosien 2021–22 aikana saavutettavuusvaatimukset huomioiden. Verkkopalveluillemme on tehty saavutettavuustarkastukset ohjelmallisesti ja niillä on saavutettavuusselosteet. Saavutettavuusselosteilla on listattu havaitut puutteet ja annettu mahdollisuus ilmoittaa saavutettavuuspuutteista (palaute).

Julkaisujärjestelmämme tukevat saavutettavan sisällön tuottamista. Lisäksi olemme hankkineet työkaluja saavutettavuusvaatimusten toteuttamiseen kuten videoiden tekstitykseen. Tarjolla on myös tekstin lukuohjelmia ja niiden käyttöönottoon saa pyynnöstä henkilökohtaista tukea IT-helpdeskistä.

Digitaalisesta saavutettavuudesta on laadittu infopaketti ohjeistuksineen henkilöstölle ja opiskelijoille. Lisäksi siitä on järjestetty henkilöstölle koulutusta ja se huomioidaan uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Digipedamentorit tarjoavat opetushenkilöstölle tukea digitaalisessa oppimisympäristössä olevien materiaalien sekä sähköisten tenttien saavutettavuuden kehittämisessä. Olemme määritelleet digitaalisen opetuksen laatukriteerit, joissa saavutettavuus on yhtenä kriteerinä. Lisäksi kirjasto tarjoaa opiskelijoille tarvittaessa saavutettavuusapua opinnäytetöihin liittyen.

Kehittämistavoite 1

Saavutettavuusvaatimukset sisältyvät relevantissa laajuudessa pakollisiin vaatimuksiin kaikissa IT-järjestelmien hankinnoissa ja ylläpidossa. Lisäksi myös ilmaisten verkkopalveluiden käyttöönotto ymmärretään ja käsitellään järjestelmähankintana.

Toimenpide: Kehitämme hankintoja tukevia mallipohjia ja tarkastuslistoja ja koordinoimme ja keskitämme hankinnat nykyistä tehokkaammin.

Kehittämistavoite 2

Digitaalisten palveluiden saavutettavuutta seurataan ja kehitetään palvelun koko elinkaaren ajan.

Toimenpide: Arvioimme verkkopalvelun saavutettavuuden aina, kun uusi verkkopalvelu julkaistaan ja kun olemassa olevaa verkkopalvelua uudistetaan. Pyrimme korjaamaan Haaga-Helia.fi -sivustolla havaitut puutteet vuoden 2023 aikana. Digipedamentorit laatukatselmoivat jatkossa digitaalisessa oppimisympäristössä toteutettavat opintojaksot, missä yhtenä kriteerinä on aineistojen saavutettavuus.

Vastuualue

IT- ja tietohallintopalvelut, Viestintä ja markkinointi, AOKK

6 Opetus ja oppiminen

Nykytila hyvällä tasolla

Opetus on järjestetty siten, että opintojaksoista on tarjolla erilaisia toteutusmuotoja, joista opiskelija voi valita itselleen parhaiten sopivat tavan oppia. Lisäksi opiskelijalla on monenlaisia mahdollisuuksia osoittaa aiemmin hankittua tai työssä karttuvaa osaamistaan mm. näyttöjen ja work & study -mallin avulla.

Opiskelijalle tarjotaan opiskelutaitoja tukevia opintoja osana henkilökohtaista opetussuunnitelmaa. Tarpeen vaatiessa opiskelijalla on mahdollisuus yksilöllisiin opetusjärjestelyihin sekä opintojaksojen aikana että osaamisen osoittamiseen liittyen. Ammatillisen erityisopettajan palvelut ovat tarjolla opiskelijalle koko opintojen ajan.

Pedagogiseen visioomme ja ohjausmalliimme sisältyy ajatus ohjaavasta ja opiskelijalähtöisestä työotteesta. Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat tarjoavat henkilöstölle jatkuvasti monipuolista tukea ja koulutusta uudenlaisten pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen oppimisen tueksi.

Arvioinnissa käytetään joustavasti erilaisia arviointimenetelmiä, joita kehitetään ja muokataan jatkuvasti yhteisopettajuuden keinoin. Osaamistavoitteet esitellään opintojaksokuvauksessa ja arviointikriteerit opintojakson toteutussuunnitelmassa. Käytössämme on saavutettavuustyökalupakki opintojaksojen oppimateriaalien ja pedagogisten ratkaisujen suunnittelua varten.

Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioidaan henkilökohtaista opetussuunnitelmaa laadittaessa ja oppimistarjoomaa pyritään päivittämään suhteessa opiskelijoiden HOPSeissa tekemiin valintoihin.

Opiskelijan yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet otetaan huomioon myös harjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Harjoittelun arvioinnissa käytetään tarvittaessa monipuolisia arviointimenetelmiä, kuten suullista raportointia.

Kehittämistavoite 1

Kehitetään opiskelijoiden, erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden, mahdollisuuksia löytää työharjoittelupaikkoja.

Toimenpide: Huomioimme saavutettavuuden työharjoitteluihin liittyvissä ohjeistuksissa Haaga-Helia-tasolla. Varmistamme Employment in Finland -opintojakson säännöllisen tarjonnan ja kehitämme opintojaksoa palautteen perusteella. Kartoitamme yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa mahdollisuuksia tarjota kansainvälisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja.

Vastuualue

Opetus ja oppiminen

7 Tuki ja ohjaus

Nykytila erinomaisella tasolla

Opiskelija saa opintoihin ja hyvinvointiin liittyvää tukea ja ohjausta kaikissa opintojen vaiheissa useiden asiantuntijoiden voimin. Palveluita tarjotaan joustavasti eri kellonaikoihin sekä kampuksilla että virtuaalisesti opiskelijoiden toiveet huomioiden. Jokaisella tutkinto-opiskelijalla on hänelle nimettynä tuttuna ja turvallisena lähikontaktina opinto-ohjaaja ja AMK-tutkinnoissa lisäksi opintoneuvoja. Opiskelija tutustuu lähikontakteihinsa heti opinnot aloittaessaan.

Yhteinen ohjausmallimme antaa reunaehdot opiskelijalle tarjottavaan opintojen ohjaukseen liittyen. Mallissa on huomioitu opetushenkilöstön keskeinen rooli opiskelijan opintojen ohjauksessa. Tarjoamme opiskelijalle erittäin laajasti tuki- ja ohjauspalveluita. Toimijoita ovat esimerkiksi opinto-ohjaaja, opintoneuvoja, osaamista ohjaava opettaja, ammatillinen erityisopettaja, urapalvelut, kansainvälisyyspalvelut, korkeakoulupappi, opintopsykologi, opintovalmentaja, opiskelijatutor, kirjasto- ja tietopalvelut, opinnäytetyön ohjaaja, työharjoittelukoordinaattori ja alumnitoiminnan asiantuntija. Lisäksi opiskelijat voivat valita osaksi opintojaan opiskelua ja uraa tukevia opintojaksoja laajasta Avaimet opiskeluun ja työelämään -opintokokonaisuuden tarjonnasta.

Tutkinto-opiskelijoiden terveydenhuollon palvelut heille tarjoaa ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). YTHS:n palveluista kerrotaan opiskelijoille osana opintoihin orientoitumista ja verkkosivuillamme. Korkeakoulun ja YTHS:n välillä on yhteistyökäytänteitä, joilla pyritään varmistamaan palveluiden saavutettavuus opiskelijoille.

Opiskelijakunta Helga toimii kaikkien eri taustaisten opiskelijoiden tukena ja yhteisönä opintojen kaikissa eri vaiheissa. Helga panostaa toiminnassa saavutettavan, yhdenvertaisen ja kaikki mukaanottavan opiskelijakulttuurin ja toiminnan luomiseen. Helgan toimintaan kuuluu asiantuntija-apu- ja häirintäyhdyshenkilötoiminta. Näiden kanavien kautta Helgaan voi olla yhteydessä erilaisissa opiskelijan kohtaamissa ongelmissa korkeakouluyhteisössä toimiessaan, oli kyse sitten viivästyneistä kurssiarvosanoista, epäasiallisesta kohtelusta tai kampuksen tilojen ongelmista. Helga kouluttaa myös jäsenistöään häirintäyhdyshenkilötoimintaan ja antaa Haaga-Helian muille opiskelijayhdistyksille eväitä toimintakulttuurinsa häirintävapaaksi muuttamiseksi.

Saavutettavuus otetaan huomioon kirjasto- ja tietopalveluiden toiminnan suunnittelussa ja ohjeistuksissa. Kirjastossa palvellaan kaikki asiakkaat aina yhdenvertaisesti ja kirjasto auttaa mielellään saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kirjastossa on nimetty saavutettavuudesta vastaavat henkilöt.

Kirjaston palveluissa otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita (esim. laina-aikojen pidennys ja erilaisten lukemisen apuvälineiden lainaus). Kirjaston palvelut ja digitaaliset aineistot ovat saavutettavissa etänä myös verkon välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta, mikä vähentää fyysisten esteiden merkitystä niiden käytössä. Digitaalisia aineistoja voi käyttää myös erilaisilla saavutettavuutta lisäävillä sovelluksilla ja laitteilla kuten ruudunlukuohjelmilla ja kuuntelusovelluksilla.

Kirjaston verkkosivut ja -oppaat sekä kirjaston hakupalvelu HH Finna ovat saavutettavia. Kirjaston videotallenteet ovat tekstitettyjä ja sanallisesti kuvailtuja niin, että tieto on saatavilla käyttäjille, jotka eivät voi kuulla ääniä tai nähdä videoita. Lukemisesteisillä asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää Celian maksutonta äänikirjapalvelua. Kirjastosta saa apua Celia-asiakkuuden solmimiseen. Kirjaston Erilaisen oppijan kirjasto -verkko-opas kertoo kirjaston saavutettavuuspalveluista.

Kansainvälisyyspalveluissa olemme aktiivisesti edistäneet korkeakouluyhteisön yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tarjoamalla henkilöstölle koulutuksia kulttuurienvälisestä viestinnästä, monikulttuurisesta asiakaspalvelusta, antirasistisen yhteisön vahvistamisesta ja monimuotoisissa tiimeissä toimimisesta. Tarjoamme sekä vaihtoon saapuville että lähteville opiskelijoille kulttuurienvälisen valmennuksen opintojaksoja, joilla tuetaan opiskelijoita sekä ennen vaihtoon lähtöä, vaihdon aikana, että vaihdon jälkeen.

Kansainvälisyyspalveluiden ohjeet opiskelija-, opettaja- ja henkilöstövaihdoista ovat verkkosivuillamme ja oppimisalustoillamme ja niissä huomioidaan saavutettavuus. Opiskelijat ja henkilöstö voivat saada palvelua kansainvälisten asioiden asiantuntijoilta monia kanavia käyttäen. Tarvittavat orientaatio- ja infotilaisuudet tallennamme ja julkaisemme verkkoon saataville.

Rekrytoidessa varmistamme, että haku mahdollistaa monimuotoisen hakijajoukon. Julkaisemme Kansainvälisyyspalveluiden työpaikkailmoitukset aina myös englanniksi. Kirjaamme hakuilmoitukseen, että toivomme erityisesti hakemuksia hakijoilta, jotka kuuluvat johonkin vähemmistöryhmään tai joiden suomen kielen taito on vielä vasta kehittymässä. Uskomme, että moninainen tiimi on luovempi ja parempi mm. ongelmanratkaisussa.

Mobility for All (MOB4ALL) -hankkeessa kehitämme erityisoppijoihin liittyvää henkilöstökoulutusta kv-asiantuntijoille, opinto-ohjaajille, opiskelijatutoreille ja muille ohjaushenkilöille. Koulutuksessa annamme tietoa neljästä eri tyyppisestä rajoitteesta, joita opiskelijoilla esiintyy: 1) liikuntarajoitteet, 2) kuulo- ja näkörajoitteet, 3) neurologiset eroavaisuudet ja 4) oppimisvaikeudet. Lisäksi hankkeessa kehitetään ohjeet erityisoppijoiden tukemiseksi heidän kansainvälistymispyrkimyksissään.

Kehittämistavoite 1

Opiskelijalle tarjottavan tuen ja ohjauksen näkyvyyden parantaminen ja selkeämpi viestintä.

Toimenpide: Muotoilemme Haaga-Helian verkkosivuille yhteisen laskeutumissivun kaikille opiskelijan ohjaukseen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyville palveluille. Kehitämme orientointipäivillä opiskelijoille esitettäviä materiaaleja liittyen opiskelijan tuen ja ohjauksen toimijoihin. Kehitämme ammatillisten erityisopettajien palveluita sekä erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden haasteita esittelevät videot sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

Kehittämistavoite 2

Vahvistaa erityisoppijoiden mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Toimenpide: Varmistamme, että opiskelijavaihdon haku- ja tukiprosessit auttavat meitä tunnistamaan erityisoppijat, sekä antamaan heille kohdennetumpaa, yksilöityä palvelua. Pyrimme siihen, että kaikki opiskelijavaihtoja hoitavat kv-asiantuntijat suorittavat MOB4ALL-verkkokoulutuksen.

Vastuualue

Ura- ja opinto-ohjauksen vastuualue, Kansainvälisyyspalvelut, Kirjasto- ja tietopalvelut

8 Viestintä

Nykytila hyvällä tasolla

Viestimme monikanavaisesti opiskelijoillemme, opiskelupaikkaa hakeville, henkilöstöllemme, yhteistyökumppaneillemme ja julkiselle yleisölle. Jokaisella kohderyhmällä on omat viestintäkanavat erilaisiin viestinnän tilanteisiin.

Viestintämme on tavoitteellista ja vuorovaikutteista. Viestintää tehdään suomeksi ja englanniksi. Periaatteinamme ovat avoimuus, oikea-aikaisuus ja ymmärrettävyys. Tavoitteenamme on olla viestinnässämme konkreettisia ja selkeitä.

Verkkosivujemme saavutettavuus on hyvällä tasolla. Julkaisujärjestelmät tukevat saavutettavan sisällön tuottamista. Henkilöstön käytössä on saavutettavuusohjeisto ja henkilöstölle on ollut tarjolla myös koulutusta. Noudatamme saavutettavuusdirektiiviä ja verkkosivuillamme on sen edellyttämät selosteet.

Verkkosivujen lisäksi tuotamme runsaasti muitakin erilaisia digitaalisia aineistoja. Meillä ei ole prosessia, jolla varmistettaisiin etukäteen kaiken materiaalin saavutettavuus. Pyrimme kuitenkin mahdollisimman nopeasti korjaamaan havaitut saavutettavuusongelmat.

Otamme saavutettavuuden huomioon myös Haaga-Helian visuaalisessa ilmeessä. Typografia ja värikontrastit otetaan huomioon verkkosivujen ja painotuotteiden graafisessa suunnittelussa.

Kehittämistavoite 1

Haaga-Helia.fi -sivuston saavutettavuuden parantaminen.

Toimenpide: Kartoitamme ja korjaamme sivustolla jäljellä olevat saavutettavuusongelmat vuoden 2023 aikana.

Kehittämistavoite 2

Henkilöstön tietoisuus saavutettavuudesta lisääntyy ja henkilöstöllä on riittävät tiedot saavutettavuudesta ja sen kriteereistä.

Toimenpide: Ylläpidämme aiheeseen liittyvää tietoa helposti löydettävissä korkeakoulun sisäisillä tiedotuskanavilla.

Vastuualue

Turvallisuus ja vastuullisuus, Viestintä ja markkinointi

9 Opiskelijavalinnat

Nykytila hyvällä tasolla

Hakija voi hakea valintakokeisiin yksilöllisiä järjestelyitä vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi. Tästä viestitään valtakunnallisella ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla, Haaga-Helian sivustollamme ja Opintopolun hakuohjeissa. Hakijat, joilla on mukautettu opetussuunnitelma toisella asteella matematiikan suhteen, joutuvat kuitenkin tekemään valintakokeessa matematiikan. Syynä on valtakunnallinen linjaus siitä, että kokeen sisältöä ei muokata. Tavanomaisimmat yksilölliset järjestelyt ovat lisäaika tai rauhallinen tila perustelluista syistä.

Osa hakijoille lähtevistä viesteistä lähtee Opetushallitukselta ja/tai Metropolia ammattikorkeakoulusta, joka koordinoi valtakunnallisia sähköisiä valintakokeita. Lisäksi osa viesteistä lähtee meiltä. Otamme viesteissä huomioon saavutettavuuden esimerkiksi siten, että kirjoitamme viestipohjissa mahdollisesti olevan linkin tekstin auki eli upotamme linkin kirjoitettuun tekstiin. Hakijapalvelut käyttää Haaga-Helian verkkosivuja, Dynastya, E-lomaketta, Webropolia ja Lianaa, joiden saavutettavuus on Haaga-Helian muiden tahojen kuin hakijapalveluiden vastuulla.

Kirjoitamme hakutiedot englanninkielisistä ENG-hakukohteista verkkosivuillemme englanniksi ja suomeksi. Suomenkielisistä FI-hakukohteista tiedot ovat vain suomeksi, jotta hakijat ymmärtäisivät opinnoissakin vaadittavan riittävää suomen kielen osaamista. Opintopolussa tekstit ovat vain pääasiallisen opetuskielen mukaan. Intrassamme on henkilöstölle hakijapalveluihin ja opiskelijavalintoihin käytetty sekä suomea että englantia.

Kehittämistavoite 1

Hakijalle tarjottavan valintakokeen yksilöllisen järjestelyn tuen näkyvyyden parantaminen ja selkeämpi viestintä.

Toimenpide: Tuomme ohjeet valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä paremmin esille Haaga-Helian verkkosivuilla linkittäen oikealle sivulle jokaiselta koulutuskortilta. Linkitämme myös valintakokeet-sivulle ja Yhteishaku-sivulle.

Kehittämistavoite 2

Kehitetään hakijoiden, erityisesti kansainvälisten ja erityisryhmähakijoiden, hakuohjeistuksia.

Toimenpide: Tarkastelemme ja kehitämme Haaga-Helian verkkosivuilla, Opintopolkupalvelussa, sähköposti- ja Word-viestipohjissa olevia tekstejä. Käymme tekstit läpi siten, että käytämme Wordin saavutettavuustoimintoa (linkit, taulukot). Lisäksi kiinnitämme huomiota seuraaviin asioihin: värikorosteet (sininen/punainen, vihreä/punainen), ei erikoistermejä, selkeä ja yksikertainen kieli, ei mieluusti lyhenteitä tai ne täytyy ainakin avata, otsikot kuvaaviksi ja otsikoissa olisi hyvä käyttää verbiä.

Vastuualue

Toiminnanohjauksen vastuualue, opintopalvelut, Toiminnanohjauksen vastuualue, hakijapalvelut

Sisällys