Siirry sisältöön

Suositus oppimateriaalien ja opetuskäytäntöjen avaamiseen Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa

Satu Koivisto, Johanna Rajakangas-Tolsa & Antti Nyqvist
Julkaisuvuosi: 2023
|
Yleinen

Johdanto

Haaga-Helian toimintaa ohjaa viisi arvoa: vastuullisuus, yhdessä tekeminen, rohkeus, arvostus ja avoimuus. Nämä arvot näkyvät myös opetuksessa, jota Haaga-Heliassa toteutamme. Haaga-Helia on sitoutunut kansalliseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020–2025 ja sen mukaisiin linjauksiin ja suosituksiin. Sitoumuksen kautta edistämme avoimuutta neljällä osa-alueella: avoin toimintakulttuuri, avoin julkaiseminen, avoimet aineistot ja avoin oppiminen. Tavoitteemme on mahdollistaa toimintamme laaja-alainen näkyvyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, johon pyrimme avointen toimintamallien avulla.

Avoimuus ja vastuullisuus nousevat arvojemme lisäksi keskeisiksi korkeakoulumme strategiassa. Avoimuus ja vastuullisuus toteutuvat erityisesti vaikuttavana yhteistyönä, avoimena tiedonkulkuna ja rakenteina, vastuullisina ja eettisinä toimintatapoina sekä vastuullisuutta ja avoimuutta edistävänä toimintakulttuurina. Vaikuttavuuden lisäksi voimme avoimuudella lisätä toimintamme tehokkuutta ja tehostaa julkisella rahoituksella saavutettavaa yhteiskunnallista hyötyä. Haaga-Heliassa liitämme avoimuuden ja vastuullisuuden vahvasti yhteen.

Kansallinen Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus vuodelta 2022 antaa korkeakouluille ohjeita avointen oppimateriaalien laatimiseen, niiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen osana korkeakouluyhteisön arkea. Haaga-Helia kehittää omia avoimen oppimisen käytänteitä näiden ohjeiden mukaisesti. Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus määrittelee avoimen oppimisen olevan “oppimaan pääsyn ja osallistumisen laajentamista suuremmille yleisöille ja kohderyhmille madaltamalla oppimisen esteitä ja lisäämällä sen saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä.” Avoimen oppimateriaalin taas määritellään olevan opetus­ ja oppimistarkoitukseen osittain suunniteltuja materiaaleja tai informaatiota, jotka on vapautettu yleiseen käyttöön tai jaettu avoimella lisenssillä. Avoimeksi oppimateriaaliksi katsotaan myös pedagogisesti mielekäs ja oppimisessa hyödynnettävissä oleva kokonaisuus.

Käsillä oleva avoimen oppimisen suositus linjaa Haaga-Helian avoimen oppimisen tavoitteita ja käytänteitä yleisellä tasolla. Suosituksen tavoitteena on varmistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen oppimisen avoimuuteen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten linjausten ja suositusten käytäntöön vieminen Haaga-Heliassa. Suositusta täydentävät käytännönläheisemmät ja useammin päivittyvät ohjeistukset. Avoimen oppimisen suositusta päivitetään aina strategiakauden vaihtumisen yhteydessä. Päivittämisestä vastaa Haaga-Heliassa avointa oppimista ohjaava Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatioryhmä, jota johtaa tutkimus- ja tietopalvelujohtaja. Ryhmään kuuluu edustajia Tutkimuspalveluista, Kirjasto- ja tietopalveluista, IT-palveluista, koulutuksesta, HR:sta sekä Oppimis-, tutkimus- ja innovaatioympäristöistä. Lisäksi toimintaan osallistuvat juristi ja tietosuojavastaava.

Suositus tulee voimaan lukuvuoden 2023–2024 alussa.

Määritelmät

Avoimella oppimateriaalilla tarkoitetaan Haaga-Heliassa minkä tahansa muotoisia ja millä tahansa välineellä käytettäviä, opetus­ ja oppimistarkoitukseen osittain suunniteltuja materiaalia tai informaatiota, joka on vapautettu yleiseen käyttöön tai jaettu avoimella lisenssillä (Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden osalinjaus).

Käytännössä usein on kyse aineistosta, jota opettaja käyttää opetuksen yhteydessä tai jonka avulla opettaminen tapahtuu.

Haaga-Helian avoin oppimateriaali

 • on julkaisuprosessin läpäissyt ja/tai kustannustoimitettu oppimateriaalijulkaisu
 • on opettajan itsensä laatimaa ja jakamaa, esimerkiksi erilaisia esityksiä, videoita tai tekstejä
 • sisältää tiedot tekijästä, lisensseistä ja käytetyistä lähteistä ja on selkeästi tunnistettavaa.
 • täyttää saavutettavuuden kriteerit
 • ylittää teoskynnyksen. Teoskynnys ylittyy, jos teos on tekijänsä henkisen luomistyön itsenäinen ja omaperäinen tulos.
 • on tallennettu yhteen pysyvään osoitteeseen.

Avoimet opetusmateriaalit ovat opetuksen tukena käytettävää materiaalia, joka ei ylitä teoskynnystä, eikä sellaisenaan avaudu lukijalle. Tässä linjauksessa keskitymme erityisesti avoimiin oppimateriaaleihin.

Avoimilla oppimis- ja opetuskäytännöillä tarkoitetaan käytänteitä, joilla oppimisesta ja opetuksesta tehdään jaettavaa ja jatkojalostettavaa. Esimerkkejä tämänkaltaisista ovat vertaisoppiminen ja opiskelijoiden osallistuminen oppimispolkujensa suunnitteluun, opetuksen avaaminen yleisölle (MOOCit), opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien aineistojen jakaminen ja jatkohyödyntäminen, avointen oppimateriaalien käyttö, jatkokehitys ja yhteiskehittely. (Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden osalinjaus.)

Oppimateriaalin avaamisen periaatteet Haaga-Heliassa

Avoimen oppimateriaalin avaaminen ja FAIR-periaatteet

Haaga-Helia pyrkii avaamaan oppimateriaaleja ja oppimis- ja opetuskäytäntöjä FAIR-periaatteita soveltaen. Tämä tarkoittaa sitä, että avaamamme oppimateriaalit ja opetuskäytännöt ovat löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivia (Interoperable) ja uudelleenkäytettäviä (Re-usable).

Avaamme erityisesti julkisrahoitteisissa hankkeissa syntynyttä oppimateriaalia sekä oppimis- ja opetuskäytäntöjä. Käytännössä tavoittelemme sitä, että kaikki hankkeissamme syntyneet oppimateriaalit olisivat avoimesti saatavilla. Suljettuja olisivat vain ne oppimateriaalit, joita ei ole mahdollista avata, esimerkiksi kaupallisissa toteutuksissa sopimuksin suljetuiksi sovitut materiaalit.

Avoimen oppimateriaalin avaamisen paikat

Haaga-Heliassa oppimateriaalia voidaan avata rajatusti (esim. tutkinto-opiskelijoiden, avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön hyödynnettäväksi) tai täysin avoimesti. Tässä linjauksessa keskitytään oppimateriaalien avaamiseen avoimesti kaikkien saataville. Tällöin oppimateriaali on avattava yhdessä pysyvässä osoitteessa.

Haaga-Heliassa hankkeissa tuotettu oppimateriaali suositellaan avattavaksi Haaga-Helian omalla oppimateriaalien julkaisuun tarkoitetulla alustalla (eSignals) ja lisäksi materiaali linkitetään kansalliseen avoimeen oppimateriaalikirjastoon (https://aoe.fi). Vähintään metatieto oppimateriaalista on tärkeä viedä aoe.fi:hin. Haaga-Helian oppimateriaalien julkaisualusta eSignals ja aoe.fi ovat julkaisualustoja, joihin on täysin avoin pääsy.

Jos oppimateriaali on tuotettu laajemmassa yhteistyössä eri korkeakoulujen kesken, voi ensisijainen tallennuspaikka olla joku muukin kuin eSignals-alusta. Tällöin on kuitenkin huomioitava se, että oppimateriaali ei välttämättä täytä julkaisun kriteerejä eikä sitä tällöin tarkastella käsillä olevan suosituksen mukaisesti julkaisuna. Tässäkin tapauksessa on tärkeää linkittää materiaali kansalliseen avoimeen oppimateriaalikirjastoon.

Avatulle oppimateriaalille asetetut laatukriteerit

Haaga-Heliassa sovelletaan avattavalle oppimateriaalille kansallisesti määriteltyjä suosituksia siten, että vähintään perustaso täyttyy kaikissa avattavissa oppimateriaaleissa. Lisäksi sovellamme Haaga-Helian verkkototeutusten laatukriteereitä.

 • Sisältö: Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa.
 • Oppimis- ja opetusmenetelmät: Laadukas avoin oppi­materiaali mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa.
 • Käytettävyys ja saavutettavuus: Laadukas avoin oppi­materiaali on kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä.
 • Löydettävyys ja jakaminen: Laadukas avoin oppimateriaali on helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin.
 • Elinkaari ja muokattavuus: Laadukasta avointa oppi­materiaalia pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti.
 • Verkkototeutusten laatukriteerit (Haaga-Helian intranet)
 • OKM:n julkaisuille asettamat laatukriteerit

Oppimateriaalin arviointi

Avattavan oppimateriaalin laadun arviointi ja varmistaminen aloitetaan jo oppimateriaalin suunnitteluvaiheessa, jotta edellytetyt laatukriteerit täyttyvät eikä oppimateriaalin avaamiselle tule viime hetkellä esteitä.

Kun oppimateriaali on valmis, laatukriteerien täyttämisen arvioinnin toteuttaa Haaga-Helian asiantuntijoista muodostettu ryhmä, joka toimii samalla avattavan oppimateriaalin toimituskuntana. Toimituskuntaan kuuluu vähintään kaksi kyseisen oppimateriaalin tuottamisen ulkopuolista ja siitä riippumatonta henkilöä, jotka kykenevät arvioimaan, ylittääkö oppimateriaali julkaisukynnyksen ja täyttääkö se Haaga-Helian avoimille oppimateriaaleille asettamat laatuvaatimukset. Toimituskunnan tiedot ovat julkisia ja ne ovat esillä oppimateriaalin julkaisukanavassa.

Toimituskunta päättää oppimateriaalin julkaisemisesta. Toimituskunta tekee julkaisupäätöksen arvioimalla oppimateriaalia suhteessa laatukriteereihin sekä arvioimalla, onko avoimesti julkaistavaksi tarjotulla oppimateriaalilla edellytyksiä täyttää Haaga-Helian avoimen oppimateriaalin määritelmää. Erityisesti toimituskunta arvioi, soveltuuko oppimateriaali laajempaan käyttöön kuin vain yksittäiselle opintojaksolle.

Lisäksi julkaistavan oppimateriaalin tulee pohjautua Haaga-Heliassa tehtyyn tutkimus-, kehitys-, tai asiantuntijatyöhön, vähintään yhdellä tekijällä on oltava affiliaatio Haaga-Heliaan, eikä oppimateriaalia olla julkaistu aiemmin vastaavassa muodossa.

Tekijänoikeudet ja lisenssit oppimateriaalien avaamisessa

Oppimateriaalin tekijänoikeus syntyy teoksen tekijälle tai tekijöille yhteisesti, mutta niihin liittyvät taloudelliset oikeudet voidaan siirtää. Taloudellisia oikeuksia ovat oikeus valmistaa teoksesta kappaleita, ja oikeus saattaa teos yleisön saataville.

Useimmilla Haaga-Helian työntekijöillä on oikeuksien siirtoa koskeva lauseke jo työsopimuksessaan. Haaga-Heliassa edellytetään lisäksi, että TKI-hanketoimintaan osallistuvat henkilöt tekevät erillisen sopimuksen tekijänoikeuksista ennen hanketoimintaan ryhtymistä. Tämä on tarpeen, jotta Haaga-Helia voi täyttää rahoittajalle ja hankekumppaneille antamansa sitoumukset. Sopimuksella myös varmistetaan Haaga-Helian työntekijöiden tietoisuus oikeuksien siirrosta. Näin ollen Haaga-Helian työntekijöiden hanketoiminnassa tekemiensä oppimateriaalien taloudelliset oikeudet kuuluvat Haaga-Helialle ja Haaga-Helia voi esimerkiksi päättää oppimateriaalien julkaisemisesta. Julkaisemisessa tulee kuitenkin huomioida tekijän moraaliset oikeudet eli tekijän nimi tulee mainita eikä oppimateriaalia saa käyttää tekijää loukkaavalla tavalla.

Tilanteessa, jossa hankekumppanit ovat yhdessä aikaansaaneet oppimateriaalin, oikeudet kuuluvat oppimateriaalin luoneille hankekumppaneille yhteisesti. Ennen julkaisemista tulee varmistaa, mitä asiasta on sovittu hankekumppaneiden välisessä yhteistyösopimuksessa tai jos siellä ei ole asiasta sovittu, julkaisemisesta tulee erikseen sopia.

Mikäli julkaistavaksi aiottua oppimateriaalia ei ole aikaansaatu hanketoiminnan puitteissa, tulee erikseen varmistaa, että Haaga-Helialla on tarvittavat oikeudet avoimeen julkaisemiseen.

Suosittelemme oppimateriaalin avaamisessa käytettäväksi lisenssiksi joko Creative Commons -lisenssiä CC BY-SA tai CC BY–NC-SA. Päätös siitä, kumpaa lisenssiä on kulloinkin tarpeen käyttää, tehdään hanketiimissä yhdessä tarvittavia tahoja konsultoiden. Silloin, kun oppimateriaali tuotetaan TKI-hankkeessa, on tarpeen keskustella ja sopia lisenssistä yhdessä TKI-hankkeen rahoittajan tai kumppaneiden kanssa.

Avoimen oppimateriaalin julkaisemisen tuki ja eri toimijoiden vastuut Haaga-Heliassa

Oppimateriaalin avaamisesta syntyy vastuita sekä oppimateriaalin tekijälle että Haaga-Helialle. Haaga-Helian tehtävänä on organisaationa tarjota tietoa, koulutusta ja tukea avoimiin oppimateriaaleihin, niiden tuottamiseen, lisensointiin, tekijänoikeuksiin, arviointiin sekä avaamiseen liittyen. Lisäksi Haaga-Helian johtama toimituskunta vastaa kunkin avattavan aineiston laadun arvioinnista ja päättää julkaisemisesta. Haaga-Helia organisaationa tallentaa julkaisuprosessin läpikäyneen oppimateriaalin ylläpitämälleen alustalle. Oppimateriaalin tekijä vastaa oppimateriaalin oikeellisuudesta ja laadusta, oppimateriaalin lisenssin merkitsemisestä Haaga-Helian ohjeiden mukaisesti, oppimateriaalin saavutettavuudesta sekä Haaga-Helian oppimateriaalien alustalla julkaistun oppimateriaalin linkkaamisesta avointen oppimateriaalien kirjastoon. Avointen oppimateriaalien kirjastoon oppimateriaalia vietäessä oppimateriaalin tekijän vastuulla on määritellä myös oppimateriaalin vanhenemisaika.

Korkeakouluna Haaga-Helia tukee avointen oppimateriaalien julkaisemista monin eri tavoin:

 • ATT-koordinaatioryhmä tukee, tiedottaa ja kehittää osaamista avoimen tieteen ja tutkimuksen yleisiin asioihin liittyen.
 • Digipedamentorit ja korkeakoulupedagogiikkaryhmä tukevat digitaalisen oppimateriaalin tuottamiseen sekä saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yhteys Digipedamentoreihin on hyvä ottaa jo digitaalisia oppimateriaaleja suunniteltaessa.
 • Avointen oppimateriaalien toimituskunta arvioi oppimateriaalit niille asetettujen kansallisten laatukriteereiden valossa ja päättää julkaisemisesta.
 • Viestintä ohjeistaa saavutettavuuteen ja oikeakielisyyteen liittyen sekä koordinoi avointen oppimateriaalien toimituskuntaa.
 • Kirjasto- ja tietopalvelut ohjeistaa tekijänoikeuksista, CC-lisensseistä ja kolmansien osapuolien aineistojen hyödyntämisestä, oppimateriaalin tallentamisesta ja linkityksestä kansalliseen oppimateriaalikirjastoon ja julkaisutiedonkeruusta.
 • Yhteys ongelmatilanteissa att-tuki@haaga-helia.fi